A A+ A++ K K K K

PFRON ogłasza konkurs grantowy „Dostępność ponad barierami”

Dodano: 7 maja 2021

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza w ramach Modułu I Turystyka konkurs grantowy „Dostępność ponad barierami”, zatwierdzony uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku.

I. Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy projekt grantowy

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących zadań, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5: Jeden projekt grantowy może dotyczyć kilku zadań, o których mowa w ust. 1. Koszty związane z realizacją projektu mogą obejmować, między innymi, następujące kategorie kosztów: W zakresie dostosowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:
 1. koszty inwestycji w obiektach turystyczno-rekreacyjnych, zapewniających dostępność tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, w tym częściowa lub całkowita przebudowa, adaptacja pomieszczeń;
 2. koszty likwidacji barier w poruszaniu się, w szczególności:
  • budowa lub modernizacja pochylni i dojścia do obiektu, zapewniających dostępność do tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami,
  • dostawa, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy wewnętrznej lub przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego,
  • dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
  • roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim,
  • zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych,
  • przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych,
  • montaż domofonów, włączników światła na wysokości (max 1,1 m),
  • wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami;
 3. koszty likwidacji barier w komunikowaniu się, w szczególności:
  • zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku,
  • zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,
  • oznakowanie wyposażenia i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla,
  • zakup i montaż pętli induktofonicznej, sprzętu i programów komputerowych służących komunikowaniu się,
  • zakup i montaż wzmacniacza do telefonu,
  • zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości (max 1,1 metra).
W zakresie zapewnienia właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności: W zakresie dostosowania oferty turystyczno-rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

Realizowane w projekcie grantowym działania nie mogą powielać zadań, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub są finansowane z innych środków publicznych.

Pozostałe szczegółowe informacje na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnosc-ponad-barierami/

Kontakt

Osoby zainteresowane Zaproszenie na spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 • Adres

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
  Pokój 004 (parter)
  50-411 Wrocław, Dolny Śląsk