A A+ A++ K K K K

Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych

Dodano: 25 stycznia 2019

W piątek, 25 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się zapowiadane na naszych portalach spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych i środowiska osób z niepełnosprawnościami. Gospodarzem wydarzenia, w którym uczestniczyło ponad sto osób był Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnego Śląska.

Głównym celem spotkania były konsultacje zadań konkursowych dedykowanych aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Wszystko w związku z planowanym ogłoszeniem dwóch konkursów (ze środków województwa i PFRON-u) oraz trwającym naborem ofert w obszarze realizacji zadań nakierowanych na edukację obywatelską. Stąd też w spotkaniu uczestniczyli także: Jerzy Komorowski - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Paweł Parus pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami, Bogusława Kulińska - z-ca dyrektora Wydziału ds. osób niepełnosprawnych i Agnieszka Kowol - dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele kilkudziesięciu dolnośląskich organizacji pozarządowych. Zgłoszonych zostało wiele postulatów dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Omówiono także wyniki konsultacji elektronicznych dotyczących konkursu finansowanego ze środków województwa dolnośląskiego. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiety, na której wymienione zostały rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej będące treścią drugiego konkursu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych jest dla nas bardzo istotny. To barometr potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jestem zdania, że nic o Was bez Was, dlatego jesteśmy otwarci na dialog. Wpłynęło mnóstwo propozycji zadań, dzięki czemu możemy wspólnie zdefiniować najważniejsze oczekiwania środowiska i ogłosić konkurs dotyczący poprawy jakości życia Dolnoślązaków borykających się z różnymi dysfunkcjami – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Wyniki konsultacji obu zapowiadanych konkursów.

1. Wyniki konsultacji elektronicznych i listownych związanych z konkursem finansowanym ze środków budżetu województwa dolnośląskiego.

Zadania zaproponowane przez samorząd województwa dolnośląskiego:

8 głosów: usługi wspierające niezależne życie (usługi asystentury, przerwa wytchnieniowa i regeneracyjna);

7 głosów: aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach/treningach wraz z możliwością udziału w turniejach i zawodach, uczestnictwo w imprezach sportowych);

6 głosów: prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach;

4 głosy: organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych (wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w otwartej przestrzeni publicznej).

Zadania z zaproponowane przez organizacje pozarządowe w trybie konsultacji elektronicznych:

5 zgłoszeń: edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami;

4 zgłoszenia: szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami;

3 zgłoszenia:
aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez kulturę oraz organizacja wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnościami;
wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami w obszarze kultury sportu i turystyki poprzez między innymi organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć;
prowadzenie kampanii informacyjnej o potrzebach osób z niepełnosprawnościami;

2 zgłoszenia:
rozwój turystyki krajowej i zagranicznej;
szkolenia dla instytucji samorządowych dotyczących specjalistycznych usług wspierających niezależne życie, np. przerwy wytchnieniowej;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich niezależności, zaradności osobistej i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez dostęp do informacji.

1 zgłoszenie:
organizacja imprez plenerowych, gry i zabawy na świeżym powietrzu, festyny i pikniki;
zakup specjalistycznego sprzętu do treningów;
innowacyjny projekt związany z ratownictwem medycznym dedykowanym osobom z niepełnosprawnością i seniorom.

2. Wyniki ankiety dotyczącej konkursu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pytanie: Jakie zdaniem Pani/Pana są trzy najważniejsze rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym wg rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. (proszę zaznaczyć X w kratce przy wybranych trzech numerach zadań).

1 miejsce, 41 głosów:
organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;

2. 38 głosów:
organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

3. 31 głosów:
świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

4. 29 głosów:
prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

5. 25 głosów:
promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

7. 21 głosów:
prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

8. 19 głosów:
organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby

9. 16 głosów:
organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

10. 15 głosów:
prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

11. 7 głosów:
opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

12. 4 głosów:
zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia, utrzymanie psów asystujących

13. 2 głosów:
organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników.

Foto: Tomasz Wilanowski

Za stołem konferencyjnym 5 osób. Od lewej Agnieszka Kowol, Bogusława Kulińska, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, Jerzy Komorowski, który przemawia przez mikrofon, Paweł Parus. Za nimi plansza z wyświetlanym prezentacji.

Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych

W sali mieszczącej około 100 osób na pierwszym planie zaproszeni goście. W oddali pięć osób reprezentujących samorząd województwa dolnośląskiego przy stole konferencyjnym.

Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych

W dużej sali konferencyjnej widok kilkudziesięciu siedzących uczestników spotkania. Jedna osoba przemawia przez mikrofon. Jest to Pani Alicja Szatkowska prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk