A A+ A++ K K K K

Inauguracja programu Dostępność plus i komentarz pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych.

Dodano: 25 kwietnia 2018

W poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca program Dostępność plus, której przewodniczył premier Mateusz Morawiecki. Uczestniczyli w niej m.in.: minister inwestycji i rozwoju - Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Elżbieta Rafalska, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji i firm wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Województwo dolnośląskie reprezentował Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem programu Dostępność plus jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami. Służyć ma temu poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług. Beneficjentami programu będą nie tylko osoby z ograniczeniami - poruszający się przy pomocy kul, protez, wózków, niesłyszący, niewidomi, niedowidzący, z trudnościami po udarze czy chorujący na Alzheimera, ale także kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, ciężkim bagażem czy nawet słabsze fizycznie. Program zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Choćby tworząc prawo gwarantujące, że nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych, a przestrzeń publiczna będzie odpowiednio oznakowana. Wszystkie nowe inwestycje (budynki, transport) mają zapewniać dostępność już na etapie ich projektowania, aż po użytkowanie. Szczególny nacisk zostanie położony na inwestycje w nowe technologie i rozwiązania, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Działania mają być realizowane w ośmiu obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Źródłami finansowania programu są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie oraz publiczne środki krajowe - budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON.

- Niepełnosprawni muszą mieć pomoc w przełamywaniu barier, na ten cel już teraz zarezerwowaliśmy 23 mld zł. Prace nad programem Dostępność plus rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Współpracowano przy jego opracowywaniu z organizacjami pozarządowymi. Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który nie ma jednolitych standardów planowania przestrzeni publicznej w taki sposób, aby elementy infrastruktury publicznej służyły całemu społeczeństwu. Jako część tego programu rozważamy wprowadzanie nowej funkcji – asystenta osoby niepełnosprawnej – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie Paktu na rzecz Dostępności plus 2018-2025. To wspólna deklaracja rządu, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, samorządów oraz przedstawicieli firm prywatnych i państwowych, którzy mają działać na rzecz likwidacji barier w życiu osób z niepełnosprawnością.

-----------------------

Komentarz pełnomocnika marszałka ds. osób niepełnosprawnych

Program Dostępność plus z jednej strony budzi entuzjazm w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Zapowiada bowiem m.in.: zniesienie barier w budynkach użyteczności publicznej, dostępność min. 20 proc. mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie plus i wszystkich nowo zakupionych autobusów i tramwajów, dostosowanie stron internetowych wszystkich urzędów czy zwiększenie dostępności telewizji dla osób niewidomych i niesłyszących. Z drugiej strony, tak rozbudowany program nasuwa wątpliwości związane z jego finansowaniem i koordynacją. Co prawda minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński zapowiada wprowadzenie specjalnej ustawy o dostępności, ale jej kształt jest obecnie wyłącznie sferą spekulacji. W opinii pana ministra od roku 2019 zmiany będą dotyczyć wszystkich inwestycji realizowanych w naszym kraju.

Warto nadmienić, że program Dostępność plus był konsultowany także w departamentach i wydziałach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W naszej ocenie należy go uznać za słuszny i potrzebny, jednak środki z budżetu państwa przeznaczone na jego realizację mogą być zbyt małe, a wdrażanie programu oparte jest w większości na działaniach jednostek samorządu terytorialnego. Stwarza to zagrożenie, że będą one musiały w ramach własnych budżetów wyasygnować środki na jego realizację.

Trzeba podkreślić, że zarząd województwa dolnośląskiego od wielu lat podejmuje się realizacji zadań określonych w programie Dostępność Plus. Modelowym przykładem są choćby Koleje Dolnośląskie, które w swoim taborze mają nowoczesne, w pełni dostępne składy. Z kolei Regionalny Program Operacyjny zobowiązuje, aby wszystkie produkty i usługi wytwarzane przy jego realizacji uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu województwa dolnośląskiego rozwijają się asystentura i zatrudnienie wspomagane. Nowo wybudowane obiekty, np. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka spełniają najwyższe standardy dostępności. Województwo dolnośląskie wspiera także wiele działań organizacji pozarządowych w obszarach m.in.: kultury, sztuki, edukacji, sportu czy rekreacji, uwzględniając przy tym potrzeby osób z ograniczeniami. Dwa lata temu w urzędzie zorganizowaliśmy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, zachęcając naszych pracowników do wcielenia się w sytuację osób niepełnosprawnych. W tym roku urząd przystąpił do projektu "Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami". Przywołane przykłady to jedynie cześć działań. A wszystko po to, by zwiększać dostępność. W imieniu środowiska, które mam przyjemność reprezentować chciałbym w tym miejscu Panu Cezaremu Przybylskiemu, marszałkowi województwa dolnośląskiego i całemu zarządowi podziękować za wrażliwość i konsekwentne dostrzeganie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wracając do sedna sprawy, należy mieć nadzieję, ze Dostępność plus przyspieszy tworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich. Nie oznacza to jednak, że należy stać z boku i beztrosko przyglądać się realizacji programu rządowego. Poprawa dostępności to proces niezwykle złożony i długi. Wymaga wzniesienia się ponad podziały i sympatie polityczne. Warto uświadomić sobie, że każdy z nas będzie miał kiedyś ograniczenia i dziś tworzy świat dla samego siebie za kilka czy kilkadziesiąt lat. Jestem przekonany, że samorząd województwa dolnośląskiego będzie nieustannie przyczyniał się do zwiększania dostępności przestrzeni publicznej, niezależnie od obowiązujących w danym momencie trendów.

Inauguracja programu Dostępność plus

23.04.2018

Inauguracja programu Dostępność plus

23.04.2018

Inauguracja programu Dostępność plus

23.04.2018

Inauguracja programu Dostępność plus

23.04.2018

Inauguracja programu Dostępność plus

23.04.2018

Inauguracja programu Dostępność plus

23.04.2018

Inauguracja programu Dostępność plus

23.04.2018

Inauguracja programu Dostępność plus

23.04.2018

Inauguracja programu Dostępność plus

23.04.2018

Kontakt

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pawłem Parusem proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Adres

    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
    Pokój 406
    50-411 Wrocław, Dolny Śląsk